نرس زنانه (Re Announced) in Kabul


Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: Other
Salary: no
No. Of Jobs: 51
Organization: Ministry of Public Health
Experience: 0
Contract Duration: long time
Gender: Male/Female
Education: دیبلومه
Closing Date: 2022-07-05

About Ministry of Public Health:

عرضه خدمات موثر، مصون، با کیفیت ومعیاری جهت کاهش خطرات مراقبت های نرسنگ درسطح سرویس مربوط مطابق  رهنمود ها و پالیسی های  وزارت


Job Description:

 • حصول اطمینان از تکمیل بودن تمام ادویه ، تجهیزات طبی و غیر طبی رعایت استندرد وقایه انتان و دیگر استندردها در پیش برد امورات کاری یومیه؛
 • تهیه و ترتیب تقسیم اوقات منظم مریضان مراقبت عاجل نظر به وضعی صحی مریض؛
 • چک نمودن علایم حیاتی ،  زرقیات مصون ، تطبیق به موقع هدایات دوایی ، پانسمان، تطبیق  ستندرد های intake & out put و تطبیق کتیترها، تطبیق تیوب انفی ،  نظارت رژیم غذایی مریض  و  سایر مراقبت های جدی نرسنگ مطابق به هدایات داکتر موظف و رهنمود ها و پالیسی های  وزارت صحت عامه؛
 • حصول اطمینان ازانجام  معاینات لابراتوار واطلاع بموقع آن به داکتر موظف؛
 •   رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول برخورد مناسب ، حفظ محرمیت و وقار مریض و معیارات اخلاق طبابت؛
 • ضمیمه ساختن رسید پارچه های پرداخت پول سیستم اخذ فیس در دوسیه های مریضان ؛
 • معاونت و مراقبت از حفظالصحه شخصی مریض، موجودیت و پاک بودن؛
 •  مطمین شدن از موجودیت و پاکی  یونیفورم، روجایی، شیت کمپل، شیت دوشک ، چپرکت فعال ، پایه سیروم و میز پهلوی مریض؛
 • حفظ و نگهداری دوسیه های مریضان داخل بستر و تسلیم دهی به هید نرس؛
 • انجام نوکریوالي 24 ساعته مطابق جدول تهیه شده توسط اداره؛
 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزتهای سرویس مربوط؛

وظایف مدیر یتی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 • اجرای سائر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛
 • وظایف هماهنگی:
 • هماهنگی و همکاری با هید نرس(سرپرستار) در مراقبت های جدی نرسنگ مطابق به هدایات داکتر موظف؛
 • شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری)

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • حصول اطمینان از تکمیل بودن تمام ادویه ، تجهیزات طبی و غیر طبی رعایت استندرد وقایه انتان و دیگر استندردها در پیش برد امورات کاری یومیه؛
 • تهیه و ترتیب تقسیم اوقات منظم مریضان مراقبت عاجل نظر به وضعی صحی مریض؛
 • چک نمودن علایم حیاتی ،  زرقیات مصون ، تطبیق به موقع هدایات دوایی ، پانسمان، تطبیق  ستندرد های intake & out put و تطبیق کتیترها، تطبیق تیوب انفی ،  نظارت رژیم غذایی مریض  و  سایر مراقبت های جدی نرسنگ مطابق به هدایات داکتر موظف و رهنمود ها و پالیسی های  وزارت صحت عامه؛
 • حصول اطمینان ازانجام  معاینات لابراتوار واطلاع بموقع آن به داکتر موظف؛
 •   رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول برخورد مناسب ، حفظ محرمیت و وقار مریض و معیارات اخلاق طبابت؛
 • ضمیمه ساختن رسید پارچه های پرداخت پول سیستم اخذ فیس در دوسیه های مریضان ؛
 • معاونت و مراقبت از حفظالصحه شخصی مریض، موجودیت و پاک بودن؛
 •  مطمین شدن از موجودیت و پاکی  یونیفورم، روجایی، شیت کمپل، شیت دوشک ، چپرکت فعال ، پایه سیروم و میز پهلوی مریض؛
 • حفظ و نگهداری دوسیه های مریضان داخل بستر و تسلیم دهی به هید نرس؛
 • انجام نوکریوالي 24 ساعته مطابق جدول تهیه شده توسط اداره؛
 • اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزتهای سرویس مربوط؛

وظایف مدیر یتی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 • اج


  Job Requirements:

  داشتن حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا در رشته (نرسنگ) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا

             خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

  تجربه کاری: نیاز ندارد

  مهارت های لازم:

   

  تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی.

  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

  موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

  نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.


  Submission Guideline:

  رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

  اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  ۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

  ۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

  ۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

  ۴-  می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات کاریابی ریاست عمومی منابع بشری واقع چهارهی صحت عامه الی هفت یوم کاری  بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

  ۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

  ۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

  نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af،  ویب سایت MOPH .GOV.AFنیزمشاهده نمایید .

  توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

  بااحترام

  داکتر امین الله (متین)

        سرپرست ریاست عمومی منابع بشری


  Submission Email:

  0202312422Who we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


Social Organizer

Construction Project supervisor (Local Residence)

Construction Project supervisor (Local Residence)

Construction Project supervisor (Local Residence)

Senior English Trainer

Sales& Business development executive

Consultants / Subject Matter Experts

Consultants / Subject Matter Experts

Enumerator

Audit Trainee | Audit Associate | Audit Senior


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved