کارمند ثبت ژورنال (دیتا انتری) in Kabul


Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: Other
Salary: As per company salary scale
No. Of Jobs: 5
Organization: Afghanistan Oil and Gas State - Owned Corporation(AOGC) شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان
Experience: سه سال مرتبط به وظیفه
Contract Duration: 6 Month Extendable/ شش ماه قابل تمدید
Gender: Male/Female
Education: لیسانس اقتصاد و اداره و تجارت
Closing Date: 2023-02-05

About Afghanistan Oil and Gas State - Owned Corporation(AOGC) شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان:

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان یگانه شرکت دولتی بوده که بخش سکتور مواد نفتی و گاز مایع افغانستان را مدیریت و ارائيه خدمت مینماید


Job Description:

 • ترتیب و حفظ لیست شماره های تیلفون و ایمیل آدرس های مدیران عمومی و مدیران محاسبه تمام نمایندگیهای زون مربوطه شرکت جهت تامین ارتباطات یومیه
 • تماس روزانه با نمایندگیهای زون مربوطه و درخواست لیست تمام معاملات مالی همان روز از طریق ایمیل ضمیمه مکتوب رسمی نمایندگی مربوطه، و پرنت نمودن اسناد
 • ثبت مکاتیب و راپور های واصله در کتاب صادره و وارده بیلانس و گزارشات مالی
 • حصول اطمینان از تسلیم دهی تمام اوراق و گزارشات معاملات حسابی به مسئول بخش تصنیف و کنترول حسابات به هدف تصنیف معاملاتب ه چشمه های حسابی
 • هماهنگی لازم با مسئول تصنیف و کنترول حسابات جهت حصول اطمینان از صحت بودن معاملات و ارقام مالی واصله از نمایندگی ها
 • تعقیب و حصول اطمینان از دریافت اصل مکتوب ها و لیست معاملات حسابی و جابجا نمودن آنها در دوسیه های مربوطه
 • حصول اطمینان از تسلیم گیری اسناد معاملات مالی واصله نمایندگی ها از نزد کارمند تصنیف معاملات حسابی
 • ثبت معاملات حسابی در ژورنال با در نظرداشت قاعده ثبت مضاعف (دبل انتری)
 • نظارت بر مطابقت معاملات مالی ثبت شده در ژورنال با حسابات بانکی، کسه معتمد، حساب معتمد اجناس و ذخایر نفت و گاز نمایندگی ها و حسابات جاری بین نمایندگی ها و مرکز شرکت
 • ترتیب گزارش معاملات ثبت شده هر روز در پایان روز و تسلیم دهی آن به مدیر بیلانس و گزارشات مالی
 • تنظیم و ترتیب دوسیه های اسناد به اساس نمایندگی ها و جابجا نمودن اسناد مالی در دوسیه ها با در نظرداشت تاریخ اسناد
 • حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت ژورنال بصورت سافت کاپی و هارد کاپی.
 • تامین ارتباطات با نمایندگی ها و ارسال ژورنال ها و گزارشات مالی مربوطه هریک از نمایندگی ها به آنها در صورت نیاز
 •  
 • درجریان گذاشتن رهبری در موارد مختلف از اصول و پالیسی محاسبه شرکت
 • حفظ محرمیت اسناد مالی و عدم انتشار و افشای معلومات اداره
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.   


Job Requirements:

 • داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.
 • توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.
 • توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.
 • آشنایی درست از استفاده برنامهای کمپیوتر و دیتابس.
 • ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.
 • صداقت و حفظ محرمیت کاری.
 • انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.
 • توانایی کار بشکل گروهی.
 • توانایی کار بشکل فردی.
 • دانستن کود های حسابی


Submission Guideline:

متقاضیان محترم می توانند اسناد تحصیلی و تجارب کاری تائيد شده با ضم سی وی شان به ایمل آدرس ذیل ارسال و یا بطور حضور به شعبه مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تسلیم نمایند.آدرس: کوتل خیرخانه، پهلوی ناحیه هفدهم شاروال ولایت کابل. ریاست عمومی شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان


Submission Email:

hr@flge.gov.afWho we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


Training and Internship

سرویر / Surveyor

Warehouse Supervisor

Social Mobilizer Officer (Male)

Guard

Social Mobilizer Officer (Female)

Data Entry Officer

Operation Management Master Trainer

English & Computer Master Trainer

Enumerator


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved