ریاست پوهنځی فارمسی in Kabul


Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: Other
Salary: قرار پالیسی مؤسسه تحصیلات عالی شفاء
No. Of Jobs: 1
Organization: shifa university
Experience: 1 year
Contract Duration: دایمی
Gender: Male
Education: لیسانس / Pharm D
Closing Date: 2022-01-20

About shifa university:

درباره مؤسسه

معرفی مؤسسه تحصیلات عالی شفاء:

مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در عرصه نظام علم و دانش یک نام قبول شده، مشهور و انتخاب شده میباشد که با کمال افتخار به خاطر خدمت به قشر جوان مصدر خدمت میباشد. اینکه راز ترقی و پیشرفت یک کشور را علم ودانش تشکیل میدهد، مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در بخش های ګوناګون مطابق با ستندرد و معیارهای ملی و جهانی کادرهای مسلکی و علمی را تربیت نموده، با توجه به تمامی ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنګی و تاریخی اموزش های معیاری را تقدیم مینمایند. پیشرفت فکری استعداد ها و مهارت های عملی با همکاری تکنالوژی معاصر، دانش مطابق با مفکوره کشور دوستانه و به سطح ملی و … یکی از اهداف عمده مؤسسه تحصیلات عالی شفاء میباشد


Job Description:

.ریاست از جلسات شورای علمی پوهنځي

.نماینده گی از پوهنځي در برابر سایر نهادها

.بلدیت کامل با پروسه تضمین کیفیت

.تأمین نظم و انضباط در پوهنځي

.حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت های ریاست پوهنځي

.اجراات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان پوهنځي مطابق به صلاحیت های کاری خویش

.نظارت از تطبیق معیار های قانونی و فیصله های هیئت امناٌ، هیئت رهبری و شورای علمی پوهنځي

.انکشاف تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت پوهنځي

.طرح پیشنهاد ها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری در پوهنځي

.نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی پوهنځي

.مراقبت از وضع نصاب تحصیلی، مفردات مضامین، محتوای کتب درسی واتخاذ تدابیر جهت معیاری ساختن آنها.

.ارایه گزارش از اجراات و فعالیت های پوهنځي به شورای علمی و ریاست موسسه تحصیلات عالی

.سایر وظایفی که طبق اصول و معیار های قانونی به وی سپرده میشود.


Job Requirements:

. حد اقل سند تحصیلی Pharm-D /لیسانس

.داشتن نمرات کادری

.داشتن تجربه کاری حد اقل یکسال در بخش مربوطه، اکادمیک و اداری.

.دسترسی به یکی از زبانهای بین المللی.

. دسترسی به پرو ګرام هایWindows, MS. Office, Internet

.توانایی طرح پروژه های تحقیقی و راهنمایی آنها

.به درجه تحصیلی با لاتر ارجحیت داده میشود


Submission Guideline:

.جهت تسلیم نمودن خلص سوانح، (سی وی) دیپلوم و ترانسکریپت نمرات خویش را به شکل حضوری به آدرس ذیل مراجعه نماید 

آدرس: سرک عمومی کوته سنگی، کمپنی- ایستگاه قلعه جرنیل، مؤسسه تحصیلات عالی شفاء
Phone no: 0778832293


Submission Email:

To: info@shifa.edu.af , shifa.heu1393@gmail.comWho we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


Social Mobilizer

Community Base Hygiene Promoter

PSS Counselor

Clinical Mentor Midwife

TSFP Assistant

SHLS Facilitator ( Independent)

Female Nutrition Counselor

ROSTER - Logistics Assistant

Humanitarian Assistant

Social Organizer


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved